Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 3694 - 07/08/2002


Presidència de la Generalitat

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

DECRET

212/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.

L’aparició del fenomen de la violència en l’esport, molt sovint acompanyada de la irrupció en els terrenys de joc de persones que han assistit a la celebració de l’esdeveniment esportiu, ha fet necessària la creació d’un únic organisme per centralitzar i coordinar, a Catalunya, totes les actuacions destinades a la prevenció d’aquest tipus d’accions i manifestacions, tenint en compte les competències que l’article 13 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de les persones i béns i de manteniment de l’ordre públic i, així mateix, les competències exclusives que els articles 9.29 i 9.31 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorguen a la Generalitat de Catalunya en matèria d’esport i espectacles, respectivament.

La creació d’aquest organisme, la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, s’estableix en l’article 84 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Segons el precepte citat, la Comissió actua per prevenir tot tipus d’accions i manifestacions de violència que es puguin produir com a conseqüència d’activitats esportives en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb el principi rector de la política esportiva de la Generalitat de vetllar perquè la pràctica esportiva sigui exempta de violència.

L’apartat 2 de l’article 84 de la norma esmentada estableix de manera detallada les funcions que corresponen a la dita Comissió, entre les quals cal destacar l’elaboració d’informes i estudis sobre les causes de la violència en l’esport, i la promoció i divulgació d’accions de prevenció i de campanyes de col·laboració ciutadana.

Finalment, l’apartat 3 de l’article 84 determina, entre d’altres, que s’ha de regular per reglament la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya.

D’acord amb aquest mandat, el present Decret té per objecte, entre d’altres, regular la composició i el funcionament de la Comissió citada, a més de fixar la seva dependència orgànica. Així mateix, i tenint en compte el règim sancionador previst en el capítol 2 del títol 4 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, es concreten diversos aspectes, com són els òrgans competents per acordar la incoació de procediments sancionadors en matèria esportiva i per imposar-ne les sancions, atesa la previsió de l’article 70.1 del text citat.

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta conjunta dels consellers de Cultura i d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

De la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya

Article 1

Objecte i àmbit

1.1  Aquest Decret té per objecte regular la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, creada per l’article 84 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, com també determinar els òrgans competents en relació amb el règim sancionador en matèria esportiva previst a la Llei citada.

1.2  L’àmbit de la Comissió és tot el territori de Catalunya.

Article 2

Funcions

Les funcions de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, d’acord amb l’article 84.2 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, són les següents:

a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en l’esport.

b) Recollir i publicar anualment les dades sobre violència en les competicions esportives realitzades a Catalunya.

c) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració ciutadana.

d) Proporcionar a les federacions esportives catalanes, clubs i altres entitats esportives de Catalunya, i també als organitzadors de competicions esportives, les dades i els consells que puguin facilitar la prevenció.

e) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre instal·lacions esportives.

f) Recomanar a les federacions esportives competents i les lligues professionals o, si escau, instar-les a adequar les seves normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en compte en el seu règim disciplinari l’incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.

g) Arbitrar les mesures tendents a impedir l’entrada en els espectacles esportius de persones que presentin símptomes de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies similars i a facilitar la realització de les corresponents proves per detectar-ho.

h) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents en relació amb la qualificació d’esdeveniments esportius d’alt risc.

i) Proposar a les autoritats competents la incoació d’expedients sancionadors en aquesta matèria.

j) Qualsevol altra funció que per reglament se li adjudiqui.

Article 3

Dependència orgànica

La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya depèn del Consell Català de l’Esport del Departament de Cultura, el qual hi aporta la infraestructura i el suport administratiu.

Article 4

Composició

4.1  La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya està integrada per:

a) La persona titular de la Secretaria General de l’Esport, que exercirà la presidència de la Comissió.

b) Tres persones representants del Consell Català de l’Esport, designades per la persona titular de la presidència del Consell.

c) Tres persones representants del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular del Departament.

d) Tres persones en representació dels ens locals, designades de la manera següent: una per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, una altra per la Federació de Municipis de Catalunya i una tercera per l’Ajuntament de Barcelona.

e) Nou persones designades per la persona titular de la Secretaria General de l’Esport, de la manera següent:

una a proposta de la Federació Catalana de Futbol;

una a proposta de la Federació Catalana de Basquetbol;

quatre proposades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), de la resta de federacions esportives de Catalunya;

una a proposta de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC);

dues en representació dels clubs o associacions esportius més destacats pel nombre de socis i l’aforament de les seves instal·lacions.

f) Una persona designada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.

g) Dues persones designades per la persona titular del Departament de Cultura entre les persones de prestigi reconegut en l’àmbit de les competències de la Comissió.

h) Dues persones designades per la persona titular del Departament d’Interior entre les persones de prestigi reconegut en l’àmbit de les competències de la Comissió.

4.2  La vicepresidència és exercida per la persona que designi la que exerceix la presidència de la Comissió, d’entre les que representen el Departament d’Interior.

Article 5

Durada del mandat

La durada del mandat de cada una de les persones que integren la Comissió és de quatre anys. Es podran renovar els mandats per períodes successius d’igual durada i les vacants que s’hi puguin produir es cobriran pel mateix procediment que per a la designació inicial.

Article 6

La presidència

6.1  Les funcions de la persona que exerceix la presidència de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya són les següents:

a) Representar la Comissió.

b) Convocar i presidir les sessions.

c) Fixar l’ordre del dia de les sessions.

d) Qualsevol altra inherent a la seva condició d’exercici de la presidència.

6.2  En els supòsits d’absència, malaltia o vacant, la persona que exerceix la presidència de la Comissió és substituïda per la que exerceix la vicepresidència.

Article 7

La secretaria

7.1  La secretaria de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya és exercida per una persona funcionària designada pel secretari general de l’Esport i adscrita al Consell Català de l’Esport, qui assisteix a les sessions de la Comissió i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

7.2  La persona responsable de la secretaria de la Comissió exerceix les funcions següents:

a) Tramitar la convocatòria de les sessions de la Comissió i preparar-ne l’ordre del dia, d’acord amb les instruccions de la presidència.

b) Redactar les actes de cada sessió i expedir les certificacions dels acords adoptats.

c) Custodiar la documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i la que es derivi de la pròpia Comissió.

d) Qualsevol altra funció inherent al funcionament de la secretaria.

Article 8

Sessions

Les sessions de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya poden ser ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries es realitzaran de forma periòdica cada sis mesos i les extraordinàries quan així ho acordi la persona que exerceix la presidència de la Comissió, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’un terç de les persones representants de les administracions públiques.

Article 9

Convocatòria, constitució i adopció d’acords

9.1  La convocatòria de les sessions de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya correspon a la persona que exerceix la presidència de la Comissió.

9.2  L’ordre del dia de les sessions s’ha de trametre juntament amb la convocatòria i, si escau, amb la documentació oportuna, amb una antelació mínima de cinc dies, excepte en cas d’urgència apreciada per la persona que exerceix la presidència de la Comissió, cosa que s’ha de fer constar en la mateixa convocatòria.

9.3  La vàlida constitució de la Comissió requereix la presència de les persones que exerceixen la presidència i la secretaria, o qui les substitueixin, i la de la meitat almenys de les persones que integren la Comissió.

9.4  Els acords de la Comissió s’han d’adoptar per majoria de vots de les persones assistents.

Article 10

Grups de treball

Dins de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya es poden constituir grups de treball per sectors o matèries, en el nombre que es consideri adequat.

Article 11

Persones assessores externes

11.1  La persona que exerceix la presidència de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya pot convocar a les sessions d’aquesta, a iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol de les persones que la integren, altres persones de qui, per la seva preparació i capacitació tècnica en relació amb els assumptes a tractar, sigui convenient disposar del seu assessorament.

11.2  Les persones esmentades en l’apartat anterior assisteixen a les reunions en qualitat d’assessores externes i actuen amb veu però sense vot.

Article 12

Indemnitzacions

El càrrec de persona membre de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya no és retribuït, però es poden percebre dietes i indemnitzacions per l’assistència a les sessions i per la realització de comeses especials, en els supòsits i dins dels límits previstos en la normativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que regula el sistema d’indemnitzacions per raó de serveis.

Article 13

Règim intern

La Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya pot elaborar el seu reglament de règim intern, en el marc del present Decret. No obstant això, en tot allò que no s’hi preveu i, si s’escau, en el reglament esmentat, la Comissió es regeix supletòriament per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats d’aplicació en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2

De les mesures de prevenció de la violència i del règim sancionador en matèria esportiva

Article 14

Mesures de prevenció i seguretat

Correspon a la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d’Interior, d’ofici o a proposta de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, l’adopció de mesures de prevenció contra la violència i de seguretat en els recintes esportius d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent.

Article 15

Incoació de procediments sancionadors pel Departament de Cultura

La incoació de procediments sancionadors en matèria esportiva a què fa referència el capítol 2 del títol 4 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, dins l’àmbit competencial del Departament de Cultura, correspon:

a) A la persona titular del Departament de Cultura pel que fa a les infraccions molt greus tipificades a l’article 73, lletres c), h), k) i l).

b) A la persona titular de la Secretaria General de l’Esport pel que fa a les infraccions greus tipificades a l’article 74, lletres a), c), d), e), f), g), h), i), j) i k), i a les lleus tipificades a l’article 75.

Article 16

Incoació de procediments sancionadors pel Departament d’Interior

16.1  La incoació de procediments sancionadors en matèria esportiva a què fa referència el capítol 2 del títol 4 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, dins l’àmbit competencial del Departament d’Interior, correspon:

a) A la persona titular del Departament d’Interior pel que fa a les infraccions molt greus tipificades a l’article 73, lletres a), b), d), e), f), g), h), i), j), k) i l).

b) A la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana pel que fa a les infraccions greus tipificades a l’article 74, lletres b), i), j), k), l), m), n) i o), i a les lleus tipificades a l’article 75, lletra a).

16.2 La incoació de procediments sancionadors prevista a l’apartat anterior també pot ser a proposta de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya.

Article 17

Instrucció dels procediments sancionadors

17.1  La instrucció dels procediments sancionadors relatius a les infraccions concretades a l’article 15 d’aquest Decret correspon al Consell Català de l’Esport.

17.2  La instrucció dels procediments sancionadors relatius a les infraccions concretades a l’article 16 d’aquest Decret correspon a la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

Article 18

Òrgans competents per sancionar

18.1  La imposició de les sancions determinades al capítol 2 del títol 4 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, correspon a la persona titular del Departament de Cultura per a les infraccions molt greus i a la persona titular de la Secretaria General de l’Esport per a les infraccions greus i lleus, previstes respectivament a l’article 15 d’aquest Decret.

18.2  La imposició de les sancions determinades al capítol 2 del títol 4 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, correspon a la persona titular del Departament d’Interior per a les infraccions molt greus i a la persona titular de la Direcció General de Seguretat Ciutadana per a les infraccions greus i lleus, previstes respectivament a l’article 16 d’aquest Decret.

18.3  La sanció de revocació definitiva de l’autorització i la de cancel·lació de la inscripció o l’adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat corresponen, en tot cas, als òrgans competents del Departament de Cultura.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor al cap d’un mes de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 1 d’agost de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Vilajoana i Rovira

Conseller de Cultura

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

(02.210.062)